Privacy policy

-Laatst bijgewerkt op 24-01-2024-

Harmonie St. Caecilia Gendt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie St. Caecilia Gendt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Harmonie St. Caecilia Gendt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Harmonie St. Caecilia Gendt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomsten met leden en buitengewone leden (donateurs)

– Ledenadministratie

– Contributieheffing

– Communicatie / informatieverstrekking met en aan de verenigingsleden

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De lidmaatschapsovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie St. Caecilia Gendt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam

– Adres

– Woonplaats

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Geboortedatum

 

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St. Caecilia Gendt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). Wij verklaren alle persoonsgegevens te vernietigen wanneer de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of wanneer de toestemming is ingetrokken. Alleen in de financiële administratie zullen persoonsgegevens bewaard blijven vanwege de geldende wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens op onze website

Persoonsgegevens die op onze website worden ingevuld worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Communicatie / informatieverstrekking met en aan de verenigingsleden.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Harmonie St. Caecilia Gendt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-Naam

-Emailadres

-Telefoonnummer

 

Harmonie St. Caecilia Gendt verklaart dat uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer het bewaren hiervan niet meer noodzakelijk wordt geacht. 
Bij het verzenden van persoonsgegevens via onze website, gaat u automatisch akkoord met deze privacyverklaring dat bovenstaande persoonsgegevens door Harmonie St. Caecilia Gendt worden verwerkt. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Harmonie St. Caecilia Gendt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam

– Adres

– Woonplaats

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Geboortedatum

– Bankgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St. Caecilia Gendt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Harmonie St. Caecilia Gendt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Harmonie St. Caecilia Gendt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Alle personen die namens Harmonie St. Caecilia Gendt van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Harmonie St. Caecilia Gendt

Secretariaat@harmoniegendt.nl